အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ရက် (၁၀၀) အတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံတင်ပြခြင်း