ဖော်ပြချက်များ

ကြေညာချက် (၁၃/၂၀၂၁)

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်များတွင် အမျိုးသားညီညွှတ်ရေးအစိုးရ၊ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများသို့ အကြောင်းကြားခြင်း

ဆက်ဖတ်ရန်

ကြေညာချက် (၁၂/၂၀၂၁)

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် (၁၂/၂၀၂၁)

ဆက်ဖတ်ရန်

ကြေညာချက် (၁၁/၂၀၂၁)

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် (၁၁/၂၀၂၁)

ဆက်ဖတ်ရန်

ကြေညာချက် (၁၀/၂၀၂၁)

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် (၁၀/၂၀၂၁)

ဆက်ဖတ်ရန်

ကြေညာချက် (၉/၂၀၂၁)

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် (၉/၂၀၂၁)

ဆက်ဖတ်ရန်

ကြေညာချက် (၈/၂၀၂၁)

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် (၈/၂၀၂၁)

ဆက်ဖတ်ရန်