ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနဖွဲ့စည်းပုံ

နောက်ဆုံးဖြည့်စွက်သည့်နေ့စွဲ ဇွန်လ ၂၀ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်