သစ်တောသယံဇာတစီမံအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနဖွဲ့စည်းပုံ

နောက်ဆုံးဖြည့်စွက်သည့်နေ့စွဲ ဇွန်လ ၂၀ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်