ကြေညာချက် (၁၃/၂၀၂၁)

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်များတွင် အမျိုးသားညီညွှတ်ရေးအစိုးရ၊ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများသို့ အကြောင်းကြားခြင်း